Cầu trượt 1 mái 3 máng trượt nhập khẩu cho trẻ em CTN-044 tại công viên

Cầu trượt 1 mái 3 máng trượt nhập khẩu cho trẻ em CTN-044 tại công viên